Navigace

End User License Agreement

Tato smlouva EULA je právně závazná dohoda mezi koncovým uživatelem licence („koncový uživatel“) a Apeaksoft Studio, vývojářem programu („Apeaksoft“), ​​který upravuje používání produktů Apeaksoft (dále jen „software“). Instalací softwaru souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy.

LICENCE PRODUKTU SOFTWARU

SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami o autorských právech, stejně jako dalšími právními předpisy a smlouvami o duševním vlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT je licencován, neprodán, za účelem použití pouze za podmínek této licence. Studio Apeaksoft si vyhrazuje všechna práva, která vám nebyla výslovně udělena.

1. UDĚLENÍ LICENCE

Tato EULA uděluje následující práva týkající se SOFTWARU

PRODUKT:

Po registraci vám byla udělena odvolatelná, osobní, nevýhradní a nepřenosná licence k instalaci a aktivaci Softwaru na jednom samostatném počítači výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití (pokud nemáte komerční licenci). Software nesmíte distribuovat ani zpřístupňovat po síti, kde by jej mohl používat více zařízení současně, ani jakýmkoli způsobem poskytovat software více uživatelům, pokud jste si nejprve nezakoupili alespoň licenci MULTI-USER od společnosti Apeaksoft Studio. Sdílení tohoto softwaru s jinými jednotlivci nebo umožnění jiným jednotlivcům prohlížet obsah tohoto softwaru je v rozporu s touto licencí.

2. COPYRIGHT

Veškerý titul a autorská práva k PRODUKTU SOFTWARU (včetně, ale nikoliv výlučně, všech obrázků, fotografií, animací, videa, zvuku, hudby a textu zabudovaných do SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), doprovodných tištěných materiálů a veškerých kopií SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jsou vlastněny Studio Apeaksoft. SOFTWARE PRODUCT je chráněn zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami. Proto musíte zacházet se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM jako s jakýmkoliv jiným materiálem chráněným autorskými právy a nesmíte odstraňovat nebo zakrývat žádná vlastní ochranná oznámení, štítky nebo značky ze softwaru.

3. OMEZENÍ

Nesmíte a nesmíte dovolit jiným osobám, aby (a) reverzně inženýrovali, dekompilovali, dekódovali, dešifrovali, rozebírali nebo jakýmkoli způsobem odvozovali zdrojový kód z částí objektového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, pouze a pouze v takovém rozsahu, činnost je výslovně povolená příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení; (b) upravovat, distribuovat nebo vytvářet odvozené díla SOFTWAROVÉHO PRODUKTU; (c) kopírovat (jiné než jednu záložní kopii), distribuovat, veřejně zobrazovat, přenášet, prodávat, pronajmout, pronajmout nebo jinak využívat SOFTWAROVÝ PRODUKT.

4. POPIS JINÝCH PRÁV A OMEZENÍ

- COVER CD

Reprodukce a distribuce studie Apeaksoft (pouze pro vyhodnocovací kopii) v různých krycích CD vydávaných přidruženými časopisy jsou povoleny. Nicméně kopie časopisu s CD musí být zaslána Studio Apeaksoft.

- TERM

Tato licence je účinná až do ukončení. Můžete jej kdykoli ukončit zničením PRODUKTU SOFTWARE spolu se všemi jeho kopiemi. Tato licence bude rovněž ukončena, pokud nebudete dodržovat jakýkoli termín nebo podmínku této smlouvy. Po takovém ukončení souhlasíte se zničením SOFTWAROVÉHO PRODUKTU spolu se všemi jeho kopiemi.

OMEZENÁ ZÁRUKA

ŽÁDNÉ ZÁRUKY

Apeaksoft Studio výslovně odmítá jakoukoli záruku na SOFTWAROVÝ PRODUKT. SOFTWAROVÝ PRODUKT a veškerá související dokumentace je poskytována „tak, jak je“, bez jakékoli záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, včetně předpokládaných záruk nebo prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení, bez omezení. Celé riziko vyplývající z použití nebo výkonu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU zůstává na vás.

ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoliv ustanovení této smlouvy bude prohlášeno za neplatné nebo neplatné zákonem nebo soudním rozhodnutím, strany souhlasí s tím, že všechna ostatní ustanovení, která nebyla prohlášena za neplatnou nebo neplatnou, zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Apeaksoft Studio ani jeho dodavatelé nebudou v žádném případě nést odpovědnost za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, škody za ztrátu zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty obchodních informací nebo jakékoli jiné peněžité ztráty) vyplývající z použití nebo neschopnosti k použití tohoto produktu Apeaksoft, a to iv případě, že byl Apeaksoft Studio upozorněn na možnost takových škod.

RŮZNÉ

1. Apeaksoft Studio vám neumožňuje využívat náš SOFTWAROVÝ PRODUKT k činům, které porušují místní zákony. Pokud použijete náš SOFTWAROVÝ PRODUKT k provádění nelegální činnosti, následný výsledek bude na vaši vlastní odpovědnost. Pokud s touto položkou nesouhlasíte, neinstalujte a / nebo nepoužívejte SOFTWAROVÝ PRODUKT.

2. Konečná interpretace je ponechána na naši diskrétnost. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy EULA nebo chcete-li z jakéhokoli důvodu kontaktovat Apeaksoft Studio, napište nám prosím support@apeaksoft.com.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Apeaksoft Studio má právo změnit tuto smlouvu bez oznámení podle změny souvisejících zákonů, předpisů a obchodní strategie. Upravená verze bude zveřejněna na našich stránkách. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, ukončete používání SOFTWARE PRODUCT; vaše další užívání se považuje za souhlas s touto smlouvou.

Studio Apeaksoft má pravomoc provést závěrečný výklad a revizi této smlouvy v maximální možné míře povolené zákonem.