Navigatie

End User License Agreement

Deze EULA is een juridisch bindende overeenkomst tussen de eindgebruiker van de licentiehouder ("Eindgebruiker") en Apeaksoft Studio, de ontwikkelaar van het programma ("Apeaksoft"), die het gebruik van Apeaksoft-producten (de "Software") regelt. Door de software te installeren, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

SOFTWARE PRODUCTLICENTIE

Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, evenals door andere intellectuele eigendomsrechten en verdragen. Het SOFTWAREPRODUCT is in licentie gegeven en wordt niet aan u verkocht voor gebruik uitsluitend onder de voorwaarden van deze licentie. Apeaksoft Studio behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

1. TOEKENNING VAN LICENTIE

Deze EULA verleent u de volgende rechten met betrekking tot de SOFTWARE

ARTIKEL:

Eenmaal geregistreerd, krijgt u een herroepbare, persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de Software op afzonderlijke computers te installeren en te activeren, uitsluitend voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik (tenzij u een commerciële licentie hebt). U mag de Software niet distribueren of beschikbaar stellen via een netwerk waar deze door meerdere apparaten tegelijkertijd kan worden gebruikt, of de Software op enigerlei wijze aan meerdere gebruikers verstrekken, tenzij u eerst ten minste een MULTI-USER-licentie van Apeaksoft hebt gekocht. Studio. Het delen van deze software met andere personen, of het toestaan ​​van andere personen om de inhoud van deze software te bekijken, is in strijd met deze licentie.

2. COPYRIGHT

Alle titels en auteursrechten in en voor het SOFTWAREPRODUCT (inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, animaties, video, audio, muziek en tekst die zijn opgenomen in het SOFTWAREPRODUCT), de begeleidende gedrukte materialen en eventuele kopieën van het SOFTWARE PRODUCT zijn eigendom van Apeaksoft Studio. Het SOFTWAREPRODUCT wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen. Daarom moet u het SOFTWAREPRODUCT behandelen zoals elk ander auteursrechtelijk beschermd materiaal en mag het geen eigendomskennisgevingen, labels of markeringen van de Software verwijderen of verbergen.

3. BEPERKINGEN

Dat mag u niet, en u mag anderen niet toestaan ​​om (a) de broncode van de objectcodedelen van het SOFTWAREPRODUCT te reverse-engineeren, decompileren, decoderen, decoderen, disassembleren of op enige manier afleiden, behalve en alleen in de mate dat dergelijke activiteit is uitdrukkelijk toegestaan ​​door toepasselijk recht, niettegenstaande deze beperking; (b) afgeleide werken van het SOFTWAREPRODUCT wijzigen, distribueren of creëren; (c) kopiëren (anders dan één reservekopie), distribueren, openbaar weergeven, verzenden, verkopen, verhuren, leasen of anderszins exploiteren van het SOFTWAREPRODUCT.

4. BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

- COVER CD

De reproductie en distributie van Apeaksoft Studio (alleen evaluatiekopie) in verschillende cover-cd's die zijn gepubliceerd door bijbehorende tijdschriften zijn toegestaan. Er moet echter een kopie van een tijdschrift met CD naar Apeaksoft Studio worden gestuurd.

- TERMIJN

Deze licentie is van kracht tot deze wordt beëindigd. U kunt het te allen tijde beëindigen door het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan. Deze licentie wordt ook beëindigd als u zich niet houdt aan een voorwaarde of voorwaarde van deze overeenkomst. Na een dergelijke beëindiging stemt u ermee in het SOFTWAREPRODUCT te vernietigen, samen met alle kopieën daarvan.

BEPERKTE GARANTIE

GEEN GARANTIES

Apeaksoft Studio wijst uitdrukkelijk elke garantie voor het SOFTWAREPRODUCT af. Het SOFTWAREPRODUCT en alle gerelateerde documentatie wordt geleverd "in de huidige staat" zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Het volledige risico dat voortvloeit uit het gebruik of de prestaties van het SOFTWAREPRODUCT blijft bij u.

SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst bij wet of rechterlijke beslissing ongeldig wordt verklaard of nietig wordt verklaard, komen de partijen overeen dat alle andere bepalingen die niet ongeldig of nietig worden verklaard, volledig van kracht blijven.

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

Apeaksoft Studio of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van bedrijfswinsten, bedrijfsonderbrekingen, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander financieel verlies) die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om dit Apeaksoft-product te gebruiken, zelfs als Apeaksoft Studio op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

DIVERSE

1. Apeaksoft Studio staat u niet toe om ons SOFTWAREPRODUCT te gebruiken om iets te doen dat in strijd is met de lokale wetgeving. Als u ons SOFTWAREPRODUCT gebruikt om de illegale activiteit uit te voeren, is het daaruit voortvloeiende resultaat voor uw eigen verantwoordelijkheid. Als u het niet eens bent met dit item, installeer en / of gebruik het SOFTWAREPRODUCT dan niet.

2. De uiteindelijke interpretatie wordt aan ons overgelaten. Als u vragen hebt over deze EULA, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met Apeaksoft Studio, kunt u schrijven naar support@apeaksoft.com.

ANDERE TERMEN

Apeaksoft Studio behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst zonder kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van de wijziging van de gerelateerde wet- en regelgeving en bedrijfsstrategie. De gewijzigde versie zal op onze site worden gepubliceerd. Als u het niet eens bent met enige voorwaarden in deze overeenkomst, dient u het SOFTWARE PRODUCT te beëindigen; uw voortgezet gebruik wordt geacht deze overeenkomst te accepteren.

Apeaksoft Studio is bevoegd om de laatste interpretatie en herziening van deze overeenkomst tot het uiterste te doen zoals toegestaan ​​door de wet.